Радне јединице

Чистоћа и зеленило

065/364-828

Радна јединица бави се чишћењем јавних површина, јавних саобраћајних површина, прањем саобраћајница, уређењем паркова и јавних површина, те одржавањем истих.

Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина укључују садњу, уређење и одржавање паркова и башти за приватне куће и стамбене зграде, зграде јавне и полујавне намјене (школе, болнице, административне зграде, црквене зграде итд.), градске површине (паркови, зелене површине, гробља итд.), зеленило уз саобраћајнице (путеве, жељезничке и трамвајске пруге, водене путеве, луке), индустријске и комерцијалне зграде, као и садњу и одржавање биљака за заштиту од буке, вјетра, ерозије, видљивости и бљештавила.

Механизација

065/239-670

Ова радна јединица представља основ за нормално функционисање предузећа и и пружа услуге у оквиру следећих области:

  • Индивидуална комунална потрошња,
  • Заједничка комунална потрошња,
  • Зимска служба,
  • Област погребних дјелатности,
  • Услуге за трећа лица и остале.

Поред наведеног ова радна јединица врши и одвоз комуналног, ванконтејнерског и кабастог, отпада.

Погребне дјелатности

057/225-870

Основна дјелатност ове радне јединице је сахрањивање покојника, што обухвата ископ, затрпавање и формирање хумке.

Основна дјелатност ове радне јединице је сахрањивање покојника, што обухвата ископ, затрпавање и формирање хумке. Поред тога обављају се сви потребни грађевински радови, те радови на уређењу гробља, као што су кошење траве и одвоз увелог цвијећа и вијенаца.

Градска депонија

065/598-578

Депонија је пет километара удаљености од урбаног дијела Пала и око 1.200 м од пута Љубогошта - Пале.

Површина депоније је 41.660м². Надморска висина депоније је 900 м. Њена удаљеност од насељених мјеста је око 1.200 м, што представља добар еколошки услов.

Отпад се одлаже помијешан са земљом након чега се сабија депонијском опремом, а слијегање депоније се наставља током година. Биохемијско разлагање доводи до смањивања запремине отпада. Затварање депоније се врши инертним слојем стијенске масе и земљом, а на тај начин отпад се изолује од ваздуха НЕМА МИРИСА, ДИМА И ДРУГИХ ГАСОВА, као ни штеточина (птице, инсекти, глодари).

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале