Управљање отпадом

Управљање отпадом подразумијева прикупљање, транспорт, третман (обраду) и одлагање отпада, као и провођење прописаних мијера и контролу настанка отпада. Врши се у циљу смањења штетног дејства отпада по животну средину, а уз најмање могуће трошкове.

О отпаду

Отпад настаје као резултат дјеловања човјека и представља један од најзначајнијих еколошких проблема, како за садашње, тако и за будуће генерације.

Човјек је производно биће које својим активностима ствара и мијења своје окружење, а антропогени фактор је главни узрочник загађења животне средине и уништавања природе и природних добара.

Неадеквата одлагалишта, легалне или илегалне депоније отпада често су узрок оштећења здравља и извор зараза, чиме могу бити захваћене веће популације људи, а дејства могу бити дуготрајна и значајна.

Већина депонија користи се за одлагање отпада како из насеља, тако и из индустрије. Санације ових проблема често нису могуће, а скоро увијек су праћене великим финансијским и материјалним трошковима.

Правилно управљање отпадом врши се у циљу заштите животне средине, а упознавање грађана и подизање еколошке свијести са проблемом отпада је неопходно.

Отпад представља озбиљан проблем из више аспеката, а то су:

 • еколошки,
 • комунални,
 • урбанистички,
 • грађевински,
 • хидролошки,
 • енергетски,
 • санитарни и
 • епидемиолошки.

Много фактора утиче на количину и састав отпада, а то су:

 • Климатски услови,
 • Економска развијеност и социјални аспекти,
 • Величина града и начин становања
 • Врста индустријских и других производних процеса,
 • Начин сакупљања, транспорта и обраде отпада.

Отпад грађевинског поријекла

Грађевински шут, или отпадни материјал настао у поступку индустријске и пољопривредне производње, одвози се искључиво по позиву на број 065/239-670 уз одређену новчану награду.

Строго је забрањено неадекватно одлагање грађевинског материјала уз контејнере.

Човјек је производно биће које својим активностима ствара и мијења своје окружење, а антропогени фактор је главни узрочник загађења животне средине и уништавања природе и природних добара.

Грађевински отпад настаје при извођењу грађевинских радова (приликом градње или рушења објеката).

То су обично инертне материје као што је цигла, цријеп, малтер и земљиште (при ископу).

У отпад грађевинског поријекла спада опасни и неопасни отпад. Од опасног отпада могу се наћи материјали који у свом саставу имају азбест и изолациони материјали као што је стаклена вуна.

Већину грађевинског материјала могуће је рециклирати и поново употријебити за исту или сличну намјену.

У општини Пале сав отпад се одлаже на депонију, а често се дешава да отпад настао надоградњом објеката, реновирањем и рушењем заврши поред контејнера.

Кабасти отпад

Кабасти отпад представља проблем због своје величине, зато захтијева посебан транспорт.

У кабасти отпад спадају:

 • Стари намјештај,
 • Одбачени апарати,
 • Одбачена возила,
 • Санитарна опрема,
 • Слични предмети и материјали.

На подручју општине Пале не постоји посебно мјесто за одлагање кабастог отпада - ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ.

Ради унапређења комуналних услуга, ЈП "Комунално" а.д. Пале у сарадњи са Општином Пале увело је нови режим одвоза кабастог отпада, који се примјењује од 22. јуна 2020. године.

Нови режим одвоза требало би да донесе олакшице грађанима, али и да елиминише појаву неконтролисаног одлагања крупног отпада поред контејнера.

Отпад природног поријекла

Одвоз отпада природног поријекла отпада врши се сваког понедељка од 8:00 до 12:00 часова.

Напомена:

Отпад који настаје у процесу редовних активности у домаћинству попут траве, пепела и лишћа мора бити упакован или увезан у снопове, те као такав, у прописаним данима и временском интервалу одложен поред контејнера!

Већи дио општине Пале је руралног карактера, а у самом центру налази се доста објеката за индивидуално становање са двориштем.

Отпад настао уређењем дворишта и пољопривредни отпад завршава у контејнерима заједно са другим отпадом. Пољопривредни отпад представља значајан извор загађења. Његовим адекватним третирањем и рециклажом штеди се енергија и добијају производи корисни за огрев.

Како је у општини Пале главна привредна дјелатност везана за газдовање шумама доста отпада настаје сјечом шума. Тако настао отпад често завршава на неприлагођеним мјестима, наручито приликом приватних сјеча.

Рециклажом дрво се претвара у корисне производе, пиљевина се користи за производњу иверице, као и за огрев (брикети и пелет који имају добру калоричну вриједност).

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале